Evangélikus Gyermek- és Ifjúsági Pályázat 2017-2018.

Frissítve: 2017.05.29. 15:16
Beküldte galambos - 2017, április 24 - 15:23
A kinyomtatott és aláírt pályázatok postára adási határideje: 2017. május 9. 24:00

Evangélikus Gyermek- és Ifjúsági Pályázat 2017-2018.

Kiíró: A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottsága

Pályázhatnak:
- evangélikus egyházmegyék
- evangélikus egyházközségek
- evangélikus cserkészcsapatok

Pályázat célja szerinti kategóriák:

 1. A felsorolt három pályázói kör gyermek- és/vagy ifjúsági táborainak/programjainak/rendezvényeinek támogatása.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek legalább három evangélikus gyülekezet közösen megtervezett és megvalósított programját mutatják be.
A kategórián belül a saját tábort nem szervező gyülekezetek fiataljaik a MEE Országos Táborai részvételi díjának támogatására is pályázhatnak. (Országos Ifjúsági Tábor – Bánk, Déli Kerületi Konfirmandus Tábor – Bonyhád ill. részvétel a KÖZ-ÉP-PONT találkozón.)

Minden önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot (fília is), külön, az adott gyülekezetet érintő programra.
Kérjük, hogy a tervezett program/rendezvény részletes programtervét mellékeljék a pályázathoz!

Egy gyülekezet csak egyetlen összefogásban, vagy egyénileg nyújthat be pályázatot.

 1. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének támogatása: A felsorolt három pályázói kör gyermek és/vagy ifjúsági alkalmainak megrendezéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének támogatása 50 000 Ft-ig. A pályázaton igényelt összeg ezt az összeghatárt nem haladhatja meg!

 

 1. Evangélikus ifjúsági ZENEKAROK

Egyházunk országos ifjúsági munkájának egyik meghatározó területe a zenei nevelés, a fiatalok elérése és megszólítása a könnyűzene nyelvén. A Gyermek-és Ifjúsági Bizottság szükségesnek és fontosnak tartja ennek a területnek a támogatását, ezért az ifjúsági zenekarokat kiemelten kívánja segíteni.
Ha egy zenekar nem önálló jogi személy, akkor pályázatát a hozzá kapcsolódó egyházközség adhatja be. A pályázathoz szükséges a gyülekezet és a zenekar között kötött írásbeli befogadó nyilatkozat!
Ebben az egy esetben, amikor egy gyülekezet adja be a zenekar számára a pályázatot, a gyülekezet pályázhat az A és B kategória valamelyikére is!

PÁLYÁZATI CÉLKÉNT AZ „A” és „B” KATEGÓRIA KÖZÜL CSAK EGY VÁLASZTHATÓ, a „C” kategóriára a kiírás alapján külön szabályok érvényesek!

 

Pályázat benyújtásának módja:

Pályázni csak hiánytalanul kitöltött pályázati elektronikus űrlap formában lehet, amely megtalálható az ifipalyazat.lutheran.hu oldalon.

Kérjük, hogy a kitöltés és mentés után a rendszer által a kapcsolattartó e-mail címére megküldött, kinyomtatott és aláírt pályázatot egy példányban, postai úton juttassák el a Gyülekezeti és Missziói Osztály címére:

Magyarországi Evangélikus Egyház
Gyülekezeti és Missziói Osztály

1450 Budapest, Pf. 21.

FONTOS! Kérem, olvasson el az űrlapokon minden leírást figyelmesen! A rubrikák alatt néhány esetben a kitöltést segítő fontos információk olvashatóak!

Ha a kitöltés végén nem kap e-mailt a kapcsolattartó megadott címére, kérem írjon a rendszergazda@lutheran.hu-ra egy levelet, amelyből kiderül az is, melyik pályázó jelenti be a hibát!

A pályázaton szétosztható támogatások 2017-ben rendelkezésre álló kerete: 10 000 000 Ft

A benyújtott pályázatokat a Gyermek- és Ifjúsági Bizottság bírálja el.

Az elbírálási folyamat lezárása után a támogatottak listája a http://gyulmisz.lutheran.hu/ honlapon fog megjelenni.

A kinyomtatott és aláírt pályázatok postára adási határideje: 2017. május 9. 24:00

A kiírt határidőn túl postára adott, valamint a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot és a pályázati elszámolást (tartalmit, pénzügyit egyaránt) a pályázatért felelős személynek, gyülekezeti pályamunka esetén a gyülekezeti elnökség tagjainak, egyházmegyei pályamunka esetén pedig az egyházmegyei elnökség tagjainak szükséges aláírni és lepecsételni.

Az elbírálás várható időpontja: 2017. május 31.

A kifizetés határideje: az elbírálást követő 15 napon belül.

A támogatás elszámolása:

Az A, B és C kategória elszámolásaként tartalmi ÉS pénzügyi elszámolást egyaránt kérünk!
A szakmai és pénzügyi beszámoló postára adási határideje a 2017. augusztus 31-ig lezárult projekteknek 2017. október 31. Az ezt követően lezárult projekteké 2018. március 1.!

Az elszámolás határidejének elmulasztása jogvesztő!
Abban az esetben, ha a pályázó a kapott támogatásról nem számol el a megadott határidőig, elveszti a következő évre szóló pályázási jogosultságát, továbbá a pályázaton nyert támogatás teljes egészét köteles visszafizetni és mindaddig nem adhat be pályázatot, amíg ezt vissza nem fizette!

Ha a pályázatban szereplő célt nem tudja a pályázó megvalósítani, lehetőség van egy alkalommal módosítási kérelem beadására, aminek elfogadásáról az Ifjúsági Bizottság dönt. Ha a tervezett projekt vagy eszköz vásárlás nem valósul meg, és módosítani sem szeretne a pályázó, az elnyert összeg teljes egészét vissza kell utalnia és az utalásról szóló dokumentum másolatát szkennelve eljuttatni a gyulmisz@luthran.hu címre.

Az elszámoláshoz szükséges mellékelni:

 • – a hiánytalanul kitöltött, kinyomtatott elszámolási űrlap aláírt eredeti példányát
  – a pályázati cél megvalósítását igazoló számviteli bizonylatok záradékolt hitelesített másolatait;
  – a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatot;
  – a kapcsolódó szerződés, megrendelő, megállapodás hitelesített másolatait;
  – Az „A” kategória esetén jelenléti ívet.

A felsorolt mellékleteket a hitelesítés miatt csak postai úton tudjuk elfogadni.

Fogalommagyarázat:

Záradékolás: az eredeti számviteli bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az adott pályázat megnevezését, valamint az elszámolni kívánt összeget, például:
„.... Ft a Gyermek és ifjúsági pályázat 2017-18. terhére elszámolva” (=ZÁRADÉKOLÁS).

Hitelesítés: a záradékolt eredeti számviteli bizonylatot ezt követően le kell fénymásolni, majd a másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” (vagy ezzel megegyező tartalmú hitelesítési szöveget), ezután a fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal aláírásával, bélyegzővel és dátummal kell ellátnia (=HITELESÍTÉS).

A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat: Minden, a gazdasági események kiadásait igazoló számviteli bizonylathoz, annak értékének pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatot is csatolni kell, hitelesítve.

Készpénzben történő megfizetése esetén:

– a Kedvezményezett által kiállított kiadási pénztárbizonylat;
– vagy ha a szervezet nem vezet kiadási pénztárbizonylatot időszaki pénztárjelentés;
– vagy egyszeres könyvvitel esetében naplófőkönyv, melyen szerepelnie kell a nyitó-és záró egyenlegnek;

Átutalással teljesített kiegyenlítés:

– bank által kibocsátott bankszámlakivonat, többoldalas bankszámlakivonat azon részét kell csatolni, amely tartalmazza az intézmény számlaazonosító adatait, a kivonat sorszámát és dátumát, és minden esetben a bankszámlakivonatnak az adott tételre vonatkozó terhelési értesítő részét is csatolni kell;
– vagy a Kedvezményezett által előállított internetes ún. számlatörténet, amennyiben az tartalmazza a nyitó-és záró egyenleget is.

A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatokat is hitelesíteni kell a fent leírt módon.

A Gyülekezeti és Missziói Osztály elérhetőségei:
Pályázati kapcsolattartó: Koltainé Somogyi Lilla
1450 Budapest, Pf. 21.
email: gyulmisz@lutheran.hu