XXIV. Országos Evangélikus Hittanverseny, 2015 – Mottó: „Életem ideje kezedben van.” (Zsolt 31,16a)

Frissítve: 2017.11.20. 13:46
Beküldte galambos - 2015, február 10 - 10:56
Szeretettel hirdetjük újra a 2015-ös hittanverseny kiírását! Az októberi hírlevélben küldöttekhez képest minimális változás történt a textusokban (kevesebb lett az 1-2. és 3-4. osztályoknál), illetve kialakultak az egyes fordulók helyszínei.

Továbbra is négy korosztályban várjuk a csapatokat: 1-2. osztály, 3-4. osztály. 5-6. osztály, 7-8. osztály.

A gyülekezetek és az egyházi iskolák csapatai, ill. azok az iskolák, ahol heti két órában tanulják a hittant, az elmúlt évekhez hasonlóan külön versenyeznek, beleértve a döntőt is.

Egy gyülekezet, ill. iskola egy korosztályból egy négyfős csapatot küldhet a megyei/kerületi fordulóra. Kérjük, a csapatok összeállításánál mindenki törekedjék arra, hogy kerüljenek bele gyerekek mind a két megjelölt gyülekezeti/iskolai osztályból. Négy elsős gyermek például könnyen hátrányba kerülhet a verseny során.

Kérjük továbbá, hogy ahol heti két órában tanulják a gyermekek a hittant, NE gyülekezeti csapatként versenyezzenek, mert így a gyülekezetekből érkező, heti egy órában hittant tanuló gyermekek rosszabb esélyekkel indulnak a hittanversenyen.

Jelentkezési határidő: 2015. február 16. (hogy tudjuk, hova küldjünk feladatokat)

FORDULÓK

Az első (válogató) fordulót 2015. március 7 - ig, szombatig kell lebonyolítani.

Ez a gyülekezeti/iskolai forduló egyéni szintfelmérő jellegű, amelyen a gyakorlás mellett kiválaszthatják a megyei/kerületi versenyre továbbjutó versenyzőket. Ezen forduló feladatainak küldése február 20-ig emailben – ill. kérésre postázva – megtörténik. A második forduló nevezéseit a gyulmisz@lutheran.hu e-mail címen 2015. március 10-ig várjuk.

A második forduló időpontja: 2015. március 21., szombat.

Helyszín: a területileg illetékes intézmények (Nyugat: Pápa, Észak: Aszód, Dél: Podmaniczky Iskola, Bp-Rákoskeresztúr) és gyülekezetek egyházmegyénként (a katechetikai felelősökön keresztül kommunikálunk), ahol biztatjuk a helyi rendezőket, hogy lehetőség szerint szervezzenek a hittanverseny köré egy egyházmegyei gyereknapot/alkotónapot.

Ezen a megyei/kerületi versenyen a csapatok korosztályok szerint „mérkőznek” meg egymással, azaz a fenti kiírás alapján egy-egy gyülekezet vagy iskola egy korosztályba egy-egy csapatot küldhet.

Az országos fordulóba pedig korosztályonként az intézmények versenyéből a kerületi verseny 1-2. helyezettje jut, ill. az egyházmegyei versenyek 1. helyezettjei.

Továbbjutók nevezéseit a gyulmisz@lutheran.hu e-mail címen 2015. március 24-ig várjuk.

Országos forduló:

Gyülekezeti: 2015. április 10-11., péntek-szombat, helyszín: Piliscsaba

Péntekre az 5-6., 7-8. osztályosokat várjuk, akik ott alszanak Piliscsabán, szombatra az 1-2., 3-4. osztályosokat várjuk.

Piliscsabán a szombati napon kerül megrendezésre az Evangélikus Gyermeknap, amelyre minden hittanversenyben részt vevő diákot és felkészítőt szeretettel várunk.

Iskolai: 2015. április 18., szombat, helyszín: Soltvadkert

Az esetleges távolságok miatt szükség esetén lehet már előző nap (17-én este) érkezni, közös – egylégteres – alvást és tisztálkodási lehetőséget tudunk biztosítani.

Szeretettel: A MEE Gyülekezeti és Missziói Osztály dolgozói

Textusok a Magyar Bibliatársulat Újfordítású Bibliájából (1990)

1-2. osztály (5 szöveg)

1. teremtéstörténet – 1Móz 1,1-2,4a (részletek)

1Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. (…) Ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság. 4Látta Isten, hogy a világosság jó, elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől. 5És elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel: első nap. 

(…) 7Megalkotta Isten a boltozatot, és elválasztotta a boltozat alatt levő vizeket a boltozat felett levő vizektől. És úgy történt. 8Azután elnevezte Isten a boltozatot égnek. Így lett este, és lett reggel: második nap. 

9Azután ezt mondta Isten: Gyűljenek össze az ég alatt levő vizek egy helyre, hogy láthatóvá váljék a száraz. És úgy történt. 10Azután elnevezte Isten a szárazat földnek, az összegyűlt vizeket pedig tengernek nevezte. És látta Isten, hogy ez jó. 11Azután ezt mondta Isten: Növesszen a föld növényeket: füvet, amely magvakat hoz, gyümölcsfát, amely fajtájának megfelelő gyümölcsöt terem, amelyben magva lesz a földön. És úgy történt. (…) És látta Isten, hogy ez jó. 13Így lett este, és lett reggel: harmadik nap. 

14Azután ezt mondta Isten: Legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. 15Legyenek ezek világító testek az égbolton, hogy világítsanak a földre. És úgy történt. (…) És látta Isten, hogy ez jó. 19Így lett este, és lett reggel: negyedik nap. 

20Azután (…) megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle fajta úszó élőlényeket, és a különféle fajta madarakat. És látta Isten, hogy ez jó. 22Azután megáldotta őket Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg a tenger vizét; a madár is sokasodjék a földön! 23Így lett este, és lett reggel: ötödik nap.

24Azután (…) megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászóját. És látta Isten, hogy ez jó. (…) 27Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 28Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen! 29Azután ezt mondta Isten: Nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: mindez legyen a ti eledeletek. 30Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. 31És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

(…) 2A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. 3Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. 4Ez a menny és föld teremtésének a története.

2. teremtéstörténet – 1Móz 2,4b-19.15-23

Amikor az ÚRisten a földet és a mennyet megalkotta, 5még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az ÚRisten még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. 6Akkor pára szállt fel a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. 7Azután megformálta az ÚRisten az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé. 8Ültetett az ÚRisten egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. 9Sarjasztott az ÚRisten a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót; az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. (…) 

15És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. 16Ezt parancsolta az ÚRisten az embernek: A kert minden fájáról szabadon ehetsz, 17de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. 18Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. 19Formált tehát az ÚRisten a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. 20Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. 21Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. 22Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az ÚRisten, és odavitte az emberhez. 23Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett. 

Az Úr dicsősége betölti a kijelentés sátrát – 2Móz 40,34-38

34Ekkor beborította a felhő a kijelentés sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot. 35És Mózes nem tudott bemenni a kijelentés sátrába, mert rajta nyugodott a felhő, és az ÚR dicsősége betöltötte a hajlékot. 36Valahányszor fölszállt a felhő a hajlékról, útnak indultak Izráel fiai egész vándorlásuk alatt. 37Ha nem szállt föl a felhő, nem indultak el ők se, amíg föl nem szállt. 38Mert nappal az ÚR felhője volt a hajlékon, éjjel pedig tűz volt rajta. Izráel egész háza látta ezt vándorlása egész idején.

Az égi csoda – Józs 10,12-15

12Amikor az ÚR Izráel fiai kezébe adta az emóriakat, Józsué az ÚRhoz szólt, és ezt mondta Izráel jelenlétében: Nap, maradj veszteg Gibeónban, te is hold, az Ajjálón-völgyben! 13És veszteg maradt a nap, megállott a hold is, míg ellenségein bosszút állt a nép. Meg van ez írva a Jásár könyvében. Megállt a nap az ég közepén, nem sietett lenyugodni egy teljes napig. 14Nem volt ilyen nap sem azelőtt, sem azután, hogy emberi szóra így hallgatott volna az ÚR, mert az ÚR harcolt Izráelért. 15Azután visszatért Józsué az egész Izráellel a gilgáli táborba.

Isten gondviselése – Mt 6,25-34

25„Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 26Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? 27Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? 28Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, 29de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. 30Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek?” 31„Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? 32Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. 33De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. 34Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.”

3-4. osztály (7 szöveg)

1. teremtéstörténet – 1Móz 1,1-2,4a (részletek)

2. teremtéstörténet – 1Móz 2,4b-19.15-23

Az Úr dicsősége betölti a kijelentés sátrát – 2Móz 40,34-38

Az égi csoda – Józs 10,12-15

Mindennek rendelt ideje van – Préd 3,1-8

1Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. 2Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. 3Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. 4Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. 5Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. 6Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. 7Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. 8Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.

Isten gondviselése – Mt 6,25-34

Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról – Mt 16,21-23

21Ettől fogva kezdte el Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. 22Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: „Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled!” 23Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: „Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint.”

+ igehelyen kívüli kérdések: Egyházi esztendő – karácsonyi és a húsvéti ünnepkör (ünnepek, liturgikus színek)

5-6. osztály (9 szöveg)

1. teremtéstörténet – 1Móz 1,1-2,4a

2. teremtéstörténet – 1Móz 2,4b-25

Az Úr dicsősége betölti a kijelentés sátrát – 2Móz 40,34-38

Az égi csoda – Józs 10,12-15

Mindennek rendelt ideje van... – Préd 3,1-8

Isten gondviselése – Mt 6,25-34

Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról – Mt 16,21-23

Az utolsó ítéletről – Mt 25,31-46

31„Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.” 34„Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, 36mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40A király így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.” 41„Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. 42Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, 43jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 44Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre.”

Az alkalmas idő – Ef 5,1-17

1Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, 2és éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk „áldozati ajándékul, az Istennek kedves illatként.” 3Ellenben paráznaság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még szóba se kerüljön közöttetek, ahogyan ez szentekhez méltó; 4se szemérmetlenség, se ostoba beszéd vagy kétértelműség: ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. 5Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. 6Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. 7Ne vegyetek tehát részt ezekben. 8Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban: éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. 9A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. 10Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, 11és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. 12Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen, 13de mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. 14Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja: „Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus.” 15Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek; ne esztelenül, hanem bölcsen, 16kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. 17Éppen azért: ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.

+ igehelyen kívüli kérdések: Az egyházi év felépítése (ünnepek, liturgikus színek)

7-8. osztály (11 szöveg)

1. teremtéstörténet – 1Móz 1,1-2,4a

2. teremtéstörténet – 1Móz 2,4b-25

Az Úr dicsősége betölti a kijelentés sátrát – 2Móz 40,34-38

Az égi csoda – Józs 10,12-15

Mindennek rendelt ideje van – Préd 3,1-8

Isten gondviselése – Mt 6,25-34

Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról – Mt 16,21-23

Az utolsó ítéletről – Mt 25,31-46

Jézus közeli visszatérését ígéri – Jn 16,16-23a

16„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem.” 17A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól: „Mi az, amit mond nekünk: Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem, és ez: Mert én elmegyek az Atyához?” 18Így szóltak tehát: „Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél.” 19Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik: „Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam: Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem? 20Bizony, bizony, mondom néktek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok, a világ pedig örül; ti szomorkodtok, de szomorúságotok örömre fordul. 21Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája, de amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. 22Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek: 23és azon a napon nem kérdeztek éntőlem semmit.”

Az alkalmas idő – Ef 5,15-17

„Az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap.” – 2Pt 3,1-13

1Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok: ezekben emlékeztetés által ébresztgetem tiszta gondolkozásotokat, 2hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és Üdvözítőtől kapott parancsolatai. 3Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, 4és ezt kérdezgetik: „Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van.” 5Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. 6Ez által az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, 7a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. 8Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. 9Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. 10De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. 11Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, 12akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! 13De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik.

+ igehelyen kívüli kérdések: Az egyházi év felépítése (ünnepek, liturgikus színek)

Gyülekezeti és Missziói Osztály

 

Gyülekezeti és Missziói Osztály
Cimkék: