Evangélikus Gyermek- és Ifjúsági Pályázat 2019.

Frissítve: 2019.05.20. 07:34
Beküldte galambos - 2019, március 12 - 13:35
A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottsága által kiírt gyermek és ifjúsági pályázatra történő jelentkezési határidő: 2019. április 30.

Kiíró: A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottsága

Pályázhatnak:

– evangélikus egyházmegyék
– evangélikus egyházközségek
– evangélikus cserkészcsapatok
Csak önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházközség adhat be pályázatot.

Pályázat célja szerinti kategóriák:

A. A felsorolt három pályázói kör gyermek- és/vagy ifjúsági táborainak/programjainak/rendezvényeinek támogatása.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek legalább három evangélikus gyülekezet közösen megtervezett és megvalósított programját mutatják be. De ez nem jelenti azt, hogy egy gyülekezet önállóan ne pályázhatna.

A kategórián belül a saját tábort nem szervező gyülekezetek a MEE Országos Ifjúsági Táborai, valamint a Fóti Kántorképző nyári tanfolyamai részvételi díjának támogatására is pályázhatnak. (Országos táborainkról és a kántorképzőről további információ: http://orszagostabor.lutheran.hu/)

Kérjük, hogy a tervezett program/rendezvény részletes programtervét mellékeljék a pályázathoz!

C. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének támogatása: A felsorolt három pályázói kör gyermek és/vagy ifjúsági alkalmainak megrendezéséhez szükséges kis értékű tárgyi eszköz beszerzésének támogatása 50 000 Ft-ig. A pályázaton igényelt összeg ezt az összeghatárt nem haladhatja meg!

Pályázati célként az „A” és „C” kategória közül csak egy választható.

 

A PÁLYÁZAT TELJES KIÍRÁSA ÉS TOVÁBBI TUDNIVALÓK INNEN ÉRHETŐK EL.

 

Pályázat benyújtásának módja:
Pályázni csak hiánytalanul kitöltött pályázati elektronikus űrlap formában lehet, amely megtalálható az http://ifipalyazat.lutheran.hu oldalon.

Kérjük, hogy a kitöltés és mentés után a rendszer által a kapcsolattartó e-mail címére megküldött, kinyomtatott és aláírt pályázatot egy példányban, postai úton juttassák el a Gyülekezeti és Missziói Osztály címére:

Magyarországi Evangélikus Egyház
Gyülekezeti és Missziói Osztály
1450 Budapest, Pf. 21.

FONTOS! Kérem, olvasson el az űrlapokon minden leírást figyelmesen! A rubrikák alatt néhány esetben a kitöltést segítő fontos információk olvashatóak!

Ha a kitöltés végén nem kap e-mailt a kapcsolattartó megadott címére, kérem, írjon a rendszergazda@lutheran.hu -ra egy levelet, amelyből kiderül az is, melyik pályázó jelenti be a hibát!

A benyújtott pályázatokat a Gyermek- és Ifjúsági Bizottság bírálja el.

Az elbírálási folyamat lezárása után a támogatottak listája a Gyülekezeti és Missziói Osztály honlapján fog megjelenni.

 

A kinyomtatott és aláírt pályázatok postára adási határideje: 2019. április 30. 24:00

A kiírt határidőn túl postára adott, valamint a formai követelményeknek nem megfelelő pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot és a pályázati elszámolást (tartalmit, pénzügyit egyaránt) a pályázatért felelős személynek, gyülekezeti pályamunka esetén a gyülekezeti elnökség tagjainak, egyházmegyei pályamunka esetén pedig az egyházmegyei elnökség tagjainak szükséges aláírni és lepecsételni.

Az elbírálás várható időpontja: 2019. május 21.

A kifizetés határideje: az elbírálást követő 15 napon belül.

A támogatás elszámolása:
Az A, és C, kategória elszámolásaként tartalmi ÉS pénzügyi elszámolást egyaránt kérünk!
A szakmai és pénzügyi beszámoló postára adási határideje a 2019. augusztus 31-ig lezárult projekteknek 2019. október 31. Az ezt követően lezárult projekteké 2020. február 28!

Az elszámolás határidejének elmulasztása jogvesztő!

Abban az esetben, ha a pályázó a kapott támogatásról nem számol el a megadott határidőig, elveszti a következő évre szóló pályázási jogosultságát, továbbá a pályázaton nyert támogatás teljes egészét köteles visszafizetni és mindaddig nem adhat be pályázatot, amíg ezt vissza nem fizette!

Ha a pályázatban szereplő célt nem tudja a pályázó megvalósítani, lehetőség van egy alkalommal módosítási kérelem beadására, aminek elfogadásáról az Ifjúsági Bizottság dönt. A módosítási kérelmet a felmerült indokot követő nyolc munkanapon belül jelezni kell a támogató felé. Ha a tervezett projekt vagy eszköz vásárlás nem valósul meg, és módosítani sem szeretne a pályázó, az elnyert összeg teljes egészét vissza kell utalnia és az utalásról szóló dokumentum másolatát szkennelve eljuttatni a gyulmisz@lutheran.hu címre.
 

Az elszámoláshoz szükséges mellékelni:

- a hiánytalanul kitöltött, kinyomtatott elszámolási űrlap aláírt eredeti példányát
- a pályázati cél megvalósítását igazoló számviteli bizonylatok záradékolt hitelesített másolatait;
- a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatot;
- a kapcsolódó szerződés, megrendelő, megállapodás hitelesített másolatait;
- Az „A” kategória esetén jelenléti ívet.
A felsorolt mellékleteket a hitelesítés miatt csak postai úton tudjuk elfogadni.

Fogalommagyarázat:
Záradékolás: az eredeti számviteli bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni az adott pályázat megnevezését, valamint az elszámolni kívánt összeget, például:
„.... Ft a Gyermek és ifjúsági pályázat 2019-20. terhére elszámolva” (=ZÁRADÉKOLÁS).
Hitelesítés: a záradékolt eredeti számviteli bizonylatot ezt követően le kell fénymásolni, majd a másolatra pecséttel vagy kék tollal rá kell vezetni, hogy „A másolat az eredetivel mindenben megegyezik.” (vagy ezzel megegyező tartalmú hitelesítési szöveget), ezután a fénymásolatot a képviselőnek vagy meghatalmazottnak kék tollal aláírásával, bélyegzővel és dátummal kell ellátnia (=HITELESÍTÉS).
A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat: Minden, a gazdasági események kiadásait igazoló számviteli bizonylathoz, annak értékének pénzügyi teljesítését (kifizetését) igazoló bizonylatot is csatolni kell, hitelesítve.
Készpénzben történő megfizetése esetén:
-a Kedvezményezett által kiállított kiadási pénztárbizonylat;
-vagy ha a szervezet nem vezet kiadási pénztárbizonylatot időszaki pénztárjelentés;
-vagy egyszeres könyvvitel esetében naplófőkönyv, melyen szerepelnie kell a nyitó-és záró egyenlegnek;
Átutalással teljesített kiegyenlítés:
- bank által kibocsátott bankszámlakivonat, többoldalas bankszámlakivonat azon részét kell csatolni, amely tartalmazza az intézmény számlaazonosító adatait, a kivonat sorszámát és dátumát, és minden esetben a bankszámlakivonatnak az adott tételre vonatkozó terhelési értesítő részét is csatolni kell;
-vagy a Kedvezményezett által előállított internetes ún. számlatörténet, amennyiben az tartalmazza a nyitó-és záró egyenleget is.
A pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatokat is hitelesíteni kell a fent leírt módon.

A Gyülekezeti és Missziói Osztály elérhetőségei:

Pályázati kapcsolattartó: Mrkva Renáta
+36208249052
1450 Budapest, Pf. 21.
email: gyulmisz@lutheran.hu

 

A PÁLYÁZAT TELJES KIÍRÁSA ÉS TOVÁBBI TUDNIVALÓK INNEN ÉRHETŐK EL.

 

 

Cimkék: