Növekedjünk a hitben – Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok a 2022–2023-as munkaévre

Frissítve: 2022.11.10. 13:29
Beküldte galambos - 2022, augusztus 3 - 09:47
A Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Gyülekezeti és Missziói Osztályának szerkesztésében és kiadásában megjelent és online változatban már elérhető a Növekedjünk a hitben című, 2022–2023-ra vonatkozó evangélikus gyülekezeti munkaprogram.

A gyülekezeti és missziói osztály évről évre közreadja a lelkészeket, gyülekezeti munkatársakat, hitoktatókat segítő gyakorlati kézikönyvét. Egyházunk 2023-at a konfirmáció és az elhívás évének nyilvánította; a Növekedjünk a hitben címmel megjelent kötet sorozatai az erre való felkészülést is segítik. A könyv fókuszában a hit formálása, megerősítése és ennek fényében az Isten és ember, ember és embertárs, valamint a teremtett világ és az ember közötti kapcsolat (ön)kritikus vizsgálata áll. A szerzők a teológiai alapvetésen túl e tematika mentén, bibliaórai és ifjúsági sorozatokon keresztül segítik az egyes alkalmakra készülést.

TARTALOM

ELŐSZÓ, TEOLÓGIAI ALAPVETÉS
Németh Zoltán | Naggyá kicsinyedni (5)
Pángyánszky Ágnes | Növekedjetek a hitben! | A felnőttkor hitbéli elköteleződésének kérdései gyülekezetpedagógiai szempontok alapján (9)

BIBLIAÓRA
Czöndör István | Márk evangéliumának olvasása (37)
Sefcsik Zoltán – Smidéliusz Gábor | Hitvallók vagyunk | Fókuszban az Apostoli hitvallás (59)
Kovács Viktor | Vagyok, aki ő! | Bibliaórai sorozat – A konfirmált élet (103)
Csepregi András | Politikai hatalom, engedelmesség és ellenállás Luther teológiájában | Vezérfonal egy Lutherre figyelő, a keresztény ember és a politikai hatalom kapcsolatát vizsgáló beszélgetéssorozathoz (118)
Szabó B. András | Hitkérdéseink | Bibliaórai/felnőtt hittanórai sorozat Wolfgang Huber könyve alapján a hitüket megérteni vágyó, elszánt csoportoknak/vezetőknek (155)
Nagy Szabolcs | Etika 2.0 – Etikai kérdések a 21. században | Bibliaórai sorozat (172)
Lackner Pál | Néhány állomás a gyermekkel közös úrvacsora útján... | Előadás gyülekezeti délután/est alkalmával vagy szeretetvendégségen (204)
Galambos Ádám | Múlt és jelen szolgálói | Évfordulók 2023-ban (209)

ADVENTI ÉS BÖJTI SOROZAT
Hegedűs Attila | Tanuljunk ünnepelni! | Adventi bibliaórai sorozat (261)
Hegedűs Attila | Böjti sorozat | Érzelmi hullámvasúton (271)

IFJÚSÁGI
Keczkó Szilvia | Frissen konfirmáltak – kisifi éves munkaterv (285)
Simon Z. Attila | „Jöjjetek hozzám, Atyám áldottai...” | Tizennégy alkalmas ifjúsági programsorozat (328)

CSALÁDI ISTENTISZTELETEK
Pethő-Szűcs Mária | Növekedjünk! – Rügyfakadás | Családi istentiszteletek (349)

TÁBOROK
Pablényi Edina – Varga Tamás – Weltler Gábor | Isten közöttünk van! | Egy nyári tábor lehetséges felépítése a konfirmandus korosztály számára (401)

A Növekedjünk a hitben című online könyv itt érhető el:

Növekedjünk a hitben - Evan... by Osztály Gyülekezeti és Miss...

Növekedjünk a hitben | Evangélikus gyülekezeti munkaprogramok
Főszerkesztő: Németh Zoltán, szerkesztette: Galambos Ádám
Gyülekezeti és Missziói Osztály, 2022
ISBN 978-615-01-5583-8
ISSN 1789-2201
 

Németh Zoltán, a Gyülekezeti és Missziói Osztály osztályvezetőjének Naggyá kicsinyedni címmel írt előszava:

„Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Az Úr ezt válaszolta: Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ehhez a vadfügefához: Szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben – az engedelmeskedne nektek.” (Lk 17,5–6)

Sehogy máshogy nem lehet ezt a jézusi mondatot érteni, csak úgy, hogy ti a hitetek növekedését kéritek tőlem, de valójában az nem is hit, amit ti annak gondoltok, neveztek. Ha az általatok értett hit helyén a valódi, Isten szerinti hit lenne bennetek, akkor fel sem vetődne azzal összefüggésben a növekedés gondolata – pontosabban vágya –, mert annak pont az a lényege, hogy végre minden úgy jó, ahogy van. Beteljesedés, megelégedés. Révbe jutás. „Átölelt Isten nagy kegyelme”, és innen nincsen hova menni, növekedni, fejlődni, mert hát hova is lenne innen tovább? Hova fejlődjön a vámos az „Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!” (Lk 18,13b) mondat után? Hová növekedjék a hazatérő tékozló fiú az apja öleléséből? A gyermeki bizalommal megfogalmazott kérésre – „...emlékezzél meg rólam, ha eljössz királyságodban” (Lk 23,42b) – adott jézusi válasz után – „...ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43b) – vajon mi lehetne a következő szint a kereszten haldokló lator számára? Ők és a többi hozzájuk hasonló felértek a csúcsra – bár sokkal inkább eljutottak a gödör aljára –, ahol minden kényszert elengedve tudták átadni magukat a kegyelemnek. Nem is illik egyikük szájába se a kérés: „Növeld a hitünket!”

A hitetlenség, a hit nélküliség, a hamis hit ugyanis így vagy úgy, de lelepleződik. Elárulja magát. (Ahogy a valódi is.) Jelen esetben mi az, ami árulkodó, ami leleplező a tanítványok részéről? Az elégedetlenségük.

Nevezhetjük telhetetlenségnek is. Ezek az emberek Jézus közelében vérszemet kaptak. Ráéreztek a siker ízére. Látszólag nagyon önkritikusan azzal is tisztában voltak, hogy a jézusi eredmények eléréséhez még sokat kell – ők úgy gondolták – fejlődniük. Hm, milyen szép! Még alázat is van bennük, szerénység. Igen, legalább akkora alázat ez is, mint a samáriai falu határában, amikor beleegyezését kérve megkérdezték Jézust: akarja-e, hogy ők, a tanítványai tüzet kérjenek az égből, hogy az megeméssze a falu apraja-nagyját? Ott tulajdonképpen mire számítottak? Milyen válaszra? Elismerésre és köszönetre Jézustól? Az ott elhangzó jézusi válasz érvényes itt is. Valójában ugyanazt mondja Jézus, csak más szavakkal: „Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek.” (Lk 9,55b) Azt gondoljátok, hogy a hit valamiféle hatalmat jelent? Amivel majd hegyeket mozgattok és vadfügefákat ültettek át a tengerbe? Vagy egy egész falut megemésztő tüzet kértek az égből?

Általában belesétálunk abba a csapdába mi is, amelyet Jézus tanítványainak állított, amikor közkeletű értelmezés szerint a hegyeket megmozgató hitről, a hit erejéről beszélünk. Merthogy ezek a képek valójában a kérés – a követelés, a telhetetlenség – abszurditását hivatottak érzékeltetni. Jézus belemegy a játékba, amelybe behívják őt, és annak elemeit kiforgatva tart eléjük tükröt. Már eleve abszurd a mérhetetlen kicsinység szembeállítása a növekedésre, növelésre irányuló kéréssel, illetve igénnyel. És akkor ehhez még olyan felesleges, értelmetlen eredmények társulnak, mint a hegyek mozgatása és vadfügefák átültetése a tengerbe.

Jézus „erős emberei” azok a kicsinyek és gyengék, akik a példázataiban vagy a vele való találkozások alkalmával hagyják magukat általa, illetve Isten által megölelni, és ezt másoktól sem irigylik és tagadják meg.

A fejlődést, növekedést egyedüli, kizárólagos célul kitűzni egészen biztosan szinte csak és kizárólag negatív eredményekkel jár. (Agresszió, frusztráció, belső elégedetlenség és konfliktusok, bűnbakképzés, kiégés stb.) A Biblia és azon belül Jézus különösen is hangsúlyozza, hogy a növekedés másodlagos, járulékos következménye annak, ha a lényegre, a kegyelemre, az isteni ölelésre fókuszálunk. Az elmúlt néhány évben többszörösen is volt alkalmunk visszatalálni ehhez a középponthoz. A gyülekezet létszámának, az alkalmak látogatottságának növelése háttérbe szorult a kapcsolattartás, az egymásról, a közösség tagjairól való testi-lelki gondoskodás megvalósításának szolgálata mögött. Ezen még túl sem jutottunk igazán, amikor az Ukrajnából érkező menekültek segítése került előtérbe a gyülekezetek közösségei számára direkt vagy indirekt módon. Az sem elhanyagolható szempont, hogy a lelkészek mellett a gyülekezeti munkatársak, hitoktatók, presbiterek, gyülekezeti tagok szerepvállalása nélkül nem valósulhattak volna meg ezek a közösségi, gyülekezeti segítségnyújtások. Olyasmiben növekedtünk, amire nem gondoltunk korábban, és talán nem is tartottuk fontosnak. Növekedni a szolidaritásban, az egymásra való odafigyelésben, az előítéleteink félretételében stb. Csupa olyan dologban növekedtünk az elmúlt hónapokban, amely a kegyelemben való részesülésünk, az Isten által történt átöleltségünk állapotából fakadt. Abból növekedett ki. Következményszerűen, járulékosan.

Az „ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (Jn 13,34b) és a „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36) mondatok jelentik a Jézus szerinti növekedést. Ezért a belső energiák mobilizálását és a különböző statisztikai mutatók óhajtott növekedését különböztessük meg ezektől, és ne keressünk teológiai alapozást hozzájuk Jézusnál. A hitünk növelésének igényére nekünk is a mustármag lesz a válasz, a népszámlálás eredménye miatt aggodalmunkra pedig az „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18,20). És nem ezt éljük-e meg a különböző nyilatkozatok, vitanapok, fórumok kapcsán, hogy az egyetértésben, a párbeszédben, az egymáshoz való közeledésben van szükségünk mindenekelőtt növekedésre? Ahogy a 2023-ra tervezett konfirmáció éve kapcsán sem a konfirmandusok létszáma vetődött fel elsődleges kérdésként a tematikus kiadvány megjelentetésére szerveződött szerzők körében, hanem a Szentlélek rejtett működése a kézrátétellel adott személyes áldás kapcsán.

A 2022/23-as munkaévhez készített munkaprogramért köszönet a szerzőknek és a megjelenést lehetővé tevő munkatársaknak, különösen Galambos Ádám kollégámnak, aki a szerkesztés munkáját végezte az idei kiadvány esetében is, immáron nyolcadik éve. Mivel a kötetben olvasható tanulmányok forrása az ismereteik mélyén a szerzők szívét érintő, átölelő kegyelem élményéből fakad, ezért a gyülekezeti munka különböző területein használható elméleti és gyakorlati anyagok mellett halljuk meg a személyes hit hangját, vegyük észre a lapok között megbújó mustármagokat.

A Növekdejünk a hitben című kiadvány PDF változata innen tölthető le.